Huawei S3700 Series Switches

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-24S-AC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-24S-AC
  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-24S-AC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-24S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-24S-AC.
  • 24 FE SFP, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-AC

  Switch Huawei S3700-28TP-EI-AC 24 Ethernet 10/100 ports, 2 Gig SFP
  Switch Huawei S3700-28TP-EI-AC 24 Ethernet 10/100 ports, 2 Gig SFP

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-AC

  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 Gig SFP.
  • 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-DC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-DC
  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-DC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-DC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-DC.
  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, DC -48V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-MC-AC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-MC-AC
  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-MC-AC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-MC-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-28TP-EI-MC-AC.
  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP,2 MC ports, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-EI

  Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-EI
  Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-EI

  Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-EI

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-EI.
  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP.
  • PoE+,Dual Slots of power, Without Power Module.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-SI

  Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-SI
  Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-SI

  Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-SI

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-28TP-PWR-SI.
  • 24 Ethernet 10/100 PoE+ ports, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, with 500W AC power supply
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-AC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-AC
  Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-AC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-AC.
  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-DC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-DC
  Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-DC

  Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-DC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-28TP-SI-DC.
  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, DC.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-24S-AC

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-24S-AC
  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-24S-AC

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-24S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-52P-EI-24S-AC.
  • 24 Ethernet 10/100 ports, 24 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-48S-AC

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-48S-AC
  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-48S-AC

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-48S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-52P-EI-48S-AC.
  • 48 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-AC

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-AC
  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-AC

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-52P-EI-AC.
  • 48 Ethernet 10/100 ports, 4 Gig SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-DC

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-DC
  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-DC

  Huawei Switches Series S3700-52P-EI-DC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S3700-52P-EI-DC.
  • 48 Ethernet 10/100 ports, 4 Gig SFP, DC.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.