Huawei S2700 Series Switches

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-18TP-EI-AC

  Huawei Switches Series S2700-18TP-EI-AC
  Huawei Switches Series S2700-18TP-EI-AC

  Huawei Switches Series S2700-18TP-EI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-18TP-EI-AC.
  • 16 Ethernet 10/100 ports, 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-18TP-SI-AC

  Huawei Switches Series S2700-18TP-SI-AC
  Huawei Switches Series S2700-18TP-SI-AC

  Huawei Switches Series S2700-18TP-SI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-18TP-SI-AC.
  • 16 Ethernet 10/100 ports, 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-AC

  Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-AC
  Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-AC

  Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-AC.
  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-DC

  Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-DC
  Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-DC

  Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-DC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-26TP-EI-DC.
  • 24 port Ethernet 10/100 ports, 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, DC -48V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-26TP-PWR-EI

  Switch Huawei S2700-26TP-PWR-EI 24 Ethernet 10/100 ports, 2 dual-purpose
  Switch Huawei S2700-26TP-PWR-EI 24 Ethernet 10/100 ports, 2 dual-purpose

  Huawei Switches Series S2700-26TP-PWR-EI

  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, PoE+, without power module.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-26TP-SI-AC

  Nơi nhập dữ liệu

  Huawei Switches Series S2700-26TP-SI-AC

  • Cung cấp thiết bị S2700 Series Switch Huawei S2700-26TP-SI-AC.
  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-52P-EI-AC

  Huawei Switches Series S2700-52P-EI-AC
  Huawei Switches Series S2700-52P-EI-AC

  Huawei Switches Series S2700-52P-EI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-52P-EI-AC.
  • 48 Ethernet 10/100 ports, 4 Gig SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-52P-PWR-EI

  Huawei Switches Series S2700-52P-PWR-EI
  Huawei Switches Series S2700-52P-PWR-EI

  Huawei Switches Series S2700-52P-PWR-EI

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-52P-PWR-EI.
  • 48 Ethernet 10/100 PoE+ ports, 4 Gig SFP, with 500W AC power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-AC

  Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-AC
  Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-AC

  Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-AC.
  • 8 Ethernet 10/100 ports, 1 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-DC

  Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-DC
  Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-DC

  Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-DC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-9TP-EI-DC.
  • 8 Ethernet 10/100 ports,1 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, DC -48V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-9TP-PWR-EI

  Huawei Switches Series S2700-9TP-PWR-EI
  Huawei Switches Series S2700-9TP-PWR-EI

  Huawei Switches Series S2700-9TP-PWR-EI

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-9TP-PWR-EI.
  • 8 Ethernet 10/100 ports, PoE+, 1 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S2700-9TP-SI-AC

  Huawei Switches Series S2700-9TP-SI-AC
  Huawei Switches Series S2700-9TP-SI-AC

  Huawei Switches Series S2700-9TP-SI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S2700-9TP-SI-AC.
  • 8 Ethernet 10/100 ports, 1 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.